شرکت حمل و نقل پیشرو بار
شمال: 22974391-2
غرب: 88686380
شرق: 77635945
جنوب: 77646870

نگهداری و انبار

نگهداری و انبار
پیشرو بار با توجه به نیاز بازار بر ان شد تا در زمینه انبار و نگهداری محمولات خشک و یخچالی به شما عزیزان خدماتی ارایه نماید
از این رو بران شدیم تا با بهرهگیری از انبارهای مدرن بسته به نیاز شما مشتریان خدمت رسانی به شما عزیزان را از صفر تا صد بعهده بگیریم .
حمل و نقل 1بسته بندی اثاثیه منزل 1بسته بندی اثاثیه منزل 2بسته بندی اثاثیه منزل 3بسته بندی اثاثیه منزل 4