شرکت حمل و نقل پیشرو بار
شمال: 22974391-2
غرب: 88686380
شرق: 77635945
جنوب: 77646870

نظافت منزل و محل کار

نظافت منزل و محل کار
خدمتی دیگر از پیشروبار 

حتما قبل و یا بعد از جابجایی منزل و یا محل کارتان نیاز به نظافت ان داشته اید؟!

پیشروبار با پرسنلی مجرب و اموزش دیده در امر نظافت , شما را در این زمینه یاری مینماید. 

 
حمل و نقل 1بسته بندی اثاثیه منزل 1بسته بندی اثاثیه منزل 2بسته بندی اثاثیه منزل 3بسته بندی اثاثیه منزل 4